فاز 13 پارس جنوبي

حوزه فعاليت

مهندسي، خريد، كارهاي ساختماني، نصب و راه اندازي، واحدهاي يوتيليتي و تعدادي از واحد هاي فرايندي

 • 108 واحد بازيافت گوگرد
 • 111 واحد تبريد پروپان
 • 120 واحد سيستم توزيع برق
 • 121 واحد توليد و توزيع بخار
 • 123 واحد تامين هواي ابزار دقيق
 • 124 واحد توليد و ذخيره سازي نيتروژن
 • 127 واحد تامين آب بدون املاح
 • 128 واحد توليد آب آشاميدني
 • 129 واحد تصفيه پساب صنعتي
 • 130 واحد سيستم آب آتشنشاني
 • 131 واحد سيستم ديزل ژنراتور اضطراري
 • 132 واحد سيستم خنك كننده آب
 • 144 واحد جامد سازي و ذخيره گوگرد
 • 145 واحد ذخيره سازي پروپان
 • 146 انبار مواد شيميائي
 • 163 ساختمان آتشنشاني
 • 160 پايپرك ارتباطي
 • 176 ساختمان پست برق
 • ترانس اصلي و پست برق
 • خطوط لوله واحد ها به همراه سازه هاي مربوطه

مشخصات

جدول مشخصات 
کارفرما شرکت نفت و گاز پارس
محلکنگان
نوع قراردادEPC