فاز 14 پارس جنوبي

حوزه فعاليت

مهندسي، خريد، كارهاي ساختماني، نصب و راه اندازي، واحدهاي يوتيليتي و تعدادي از واحد هاي فرايندي

 • 106 ايستگاه كمپرسور و اندازه گيري گاز
 • 108 واحد بازيافت گوگرد
 • 109 واحد پالايش آب اسيدي
 • 120 سيستم توزيع برق
 • 121 واحد توليد و توزيع بخار
 • 122 سيستم سوخت رساني
 • 123 واحد تامين هواي ابزار دقيق
 • 124 واحد توليد و ذخيره سازي نيتروژن
 • 125 سيستم برداشت آب دريا
 • 126 آب شيرين كن
 • 127 سيستم تامين آب بدون املاح
 • 128 واحد توليد آب آشاميدني
 • 129 واحد تصفيه پساب صنعتي
 • 130 سيستم آب آتشنشاني
 • 131 سيستم ديزل ژنراتور اضطراري
 • 132 سيستم خنك كننده آب
 • 144 واحد جامد سازي و ذخيره گوگرد
 • 146 واحد ذخيره سازي مواد شيميائي
 • 163 ساختمان آتشنشاني
 • 165 تالار بازديد (ساختمان گالري)
 • پست برق و ترانس اصلي
 • سيستم برداشت از آب دريا شامل پمپها از ورودي تا تاسيسات خط لوله 42 اينچ خروجي گاز تا خط سراسري انتقال گاز به طول3 كيلومتر
 • تجهيز كارگاه و انجام كارهاي ابنيه و ساخت دفاتر اداري
 • خطوط لوله واحد ها به همراه سازه هاي مربوطه

مشخصات

جدول مشخصات 
كارفرما شركت نفت و گاز پارس
محلكنگان
نوع قراردادEPC