شيرين سازي گاز نيروگاه سويديه سوريه

حوزه فعاليت

طراحي ، تامين و اجراي پكيج شيرين سازي گاز نيروگاه سيكل تركيبي سويديه

  • واحد 100 – واحد كمپرسور جهت افزايش فشار گاز ورودي تا 27 بار
  • واحد 200 – واحد شيرين سازي
  • واحد 300 – واحد نم زدائي
  • واحد 400 - واحد اندازه گيري و بسته تنظيم فشار
  • واحد 500 - واحد بازيافت گوگرد
  • واحد 600 – انبار گوگرد مايع و جامد سازي و واحد بارگيري
  • واحد 700 – واحد تبريد گاز پروپان
  • واحد 800 – واحد توليد نيتروژن
  • واحد 900 - سيستم مشعل

مشخصات

جدول مشخصات 
كارفرماPEEG of Syria (Public Establishment of Electricity for Generation)
محلكشور سوريه - منطقه سويديه
نوع قراردادEPC