پروژه هاي خاتمه يافته

نفت و گاز

شرح پروژه نوع پیمان شروع پایان کارفرما
سیستم سوخت رسانی نیروگاه ارومیه 3*30000 m3 EPC 1387 1390 شرکت توسعه یک
مخازن ذخیره فاز های 17 و 18 پارس جنوبی EPC 1386 1390 شرکت مدیرت طرح های صنعتی ایران - IPMI
مخازن طرح توسعه پالایشگاه آبادان EP 1386 1389 شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
مخازن نیروگاه سهند PC 1386 1388 سازمان توسعه برق ایران
مخازن سقف شناور سیری EPC 1384 1386 OIEC
مخازن پالايشگاه اصفهان EPC 1382 1388 شركت پالايش نفت اصفهان
مخازن شرکت ملی پخش فرآورده ها نفتی EPC 1379 1383 NIOPDC
مخازن تحت فشار فازهای 6و 7و8 EP 2004 2005 TOYO,IDRO,JGC,DAELIM J.V.
مخازن ذخیره فازهای 6و 7و88 C 2004 2006 TOYO,IDRO,JGC,DAELIM J.V.
مخازن پالایشگاه الراموشه EPC 1999 2004 Almahrokat (SYRIA)
مخازن تحت فشار دارخوین EPC 2003 2003 Eni IRAN BV
مخازن پالایشگاه بندرعباس PC 1379 1379 پالایشگاه بندرعباس
مخازن پالایشگاه بندرعباس PC 1379 1379 پالایشگاه بندرعباس
مخازن تحت فشار الفین 6 EC 1999 2001 E.I.E.D
مخازن پالایشگاه نفت پارس PC 1377 1378 شرکت نفت پارس
مخازن پالایشگاه بندرعباس PC 1373 1374 شرکت ملی نفت
خط لوله گاز کارون C 1376 1378 شرکت ملی گاز
خط لوله پالایشگاه تهران C 1375 1377 شرکت ملی گاز
خط لوله گاز 64 کیلومتر C 1375 1379 شرکت ملی گاز
خط لوله گاز فاز یک پارس جنوبی C 1379 1381 شرکت ملی گاز

هیدرو مکانیکال

شرح پروژه نوع پیمان شروع پایان کارفرما
سد سلمان فارسي (قير) EPC 1379 1383 سازمان آب فارس
سد جره EPC 1376 1383 سازمان آب و برق خوزستان
سد شهرچاي EPC 1380 1383 آب منطقه‌اي آذربايجان غربي
سد سيمره EPC 1381 ---- توسعه منابع آب ونيروي ايران
سد زرينه رود EPC 1381 ---- آب منطقه‌اي آذربايجان غربي
سد آبدبه EPC 1382 1383 سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان
تخليه كننده تحتانی سد دز EPC 1383 ---- سازمان آب و برق خوزستان
سد مارون EPC 1372 1383 آب منطقه‌اي خوزستان
تونلهاي آب‌ بر كرخه EPC 1374 1381 توسعه منابع آب نيروي ايران
سدتهم EPC 1374 1383 آب منطقه‌اي زنجان
EPC 13 13
سد اهر EPC 1375 ---- آب منطقه‌اي آذربايجان غربي
سد ايلام EPC 1375 ---- آب منطقه‌اي غرب
تخليه كننده تحتاني كرخه EPC 1375 1381 توسعه منابع آب نيروي ايران
شيروان EPC 1376 ---- ملي ساختمان
سرريز كوثر EPC 1377 1383 سابير
تخليه كننده تحتاني كوثر EPC 1377 1383 سابير
تونل انتقال دشت عباس EPC 1378 1383 سازمان آب و برق خوزستان
استاپلاگهاي كارون 3 EPC 1377 ---- توسعه منابع آب و نيروي ايران
استاپلاگهاي كارون 3 EPC 1377 ---- توسعه منابع آب و نيروي ايران
علاج بخشي سد دز EPC 1377 ---- سديد
پاي پل كرخه EPC 1378 ---- سازمان آب و برق خوزستان
نيلوفري هاي كارون 3 EPC 1380 ---- گروه صنعتي سديد
زرينه رود EPC 1381 ---- آب منطقه‌اي آذربايجان غربي

هیدروالکتریکال

شرح پروژه نوع پیمان شروع پایان کارفرما
نیروگاه مارون 1 EPC 1376 1382 شرکت آب و برق خوزستان
نیروگاه مارون 2 EPC 1383 ---- شرکت آب و برق خوزستان

سازه های سنگین فلزی

شرح پروژه نوع پیمان شروع پایان کارفرما
سازه فولادی اسفراین PC 1379 1381 IRITEC
سازه فولادی پالایشگاه کرنج فارس PC 1374 1375 پالایشگاه کرنج فارس
سازه فولادی گل گوهر PC 1363 1363 مجتمع گل گوهر
سازه های فولادی ایران ترانسفو PC 1362 1363 شرکت ایران ترانسفو

ریلی ، جاده ای و پلها

شرح پروژه نوع پیمان شروع پایان کارفرما
خط آهن قم - تهران PC 1374 1376 شرکت راه آهن ایران
خط آهن بافق - بندرعباس PC 1360 1362 شرکت راه آهن ایران
خط آهن مشهد - باقچه PC 1376 1376 شرکت راه آهن ایران
کمپ مسکونی فاز یک PC 1379 1379 PIDECO
سایت تدارکات فاز یک PC 1379 1379 PIDECO
دفاتر و انبارهای فاز یک PC 1379 1379 PIDECO
ساختمان مرکز کنترل فاز یک PC 1380 1381 PIDECO
کارگاه مرکزی سولفور فاز یک PC 1379 1379 PIDECO
لوله کشی زیر زمینی فاز یک PC 1380 1381 PIDECO
سیویل فاز یک PC 1380 1381 PIDECO
حصار کشی محوطه فاز یک PC 1380 1381 PIDECO
سایت تدارکات فاز یک PC 1379 1379 شرکت ماشین سازی لرستان